Skip to Content

Kasutamistingimused

Tulenevalt pidevast tehnilisest innovatsioonist ja muutustest asjakohases õiguslikus raamistikus võib meil aeg-ajalt olla tarvis alljärgnevaid Kasutustingimusi muuta ja/või täiendada. Seepärast palume kasutajatel vaadata käesolevad Kasutustingimused üle enne selle veebilehe igakordset külastamist ja arvestada võimalike muudatuste ja/või täiendustega.

Sissejuhatus

Käesoleva veebilehe on Teieni toonud SIA HENKEL LATVIA, Ropažu iela 10, Riia, LV-1039 Läti. Käesoleval veebilehel leiduv informatsioon SIA HENKEL LATVIA (edaspidi nimetatud „Henkel“), Henkeliga seotud isikute ja kolmandate isikute kohta on kokku seatud ülima hoolikusega. Siiski ei ole meil võimalik tagada veebilehel leiduva informatsiooni täielikkust ja õigsust. Henkel ei võta mistahes vastutust selle veebilehe sisusse sattunud vigade eest. Sellel veebilehel leiduvad ettevaatavad avaldused on tehtud meie parimate teadmiste ja uskumuste kohaselt. Sellest hoolimata võivad Henkeli poolt saavutatud tegelikud tulemused kõnealustest ettevaatavatest avaldustest olulisel määral erineda, kuna sõltuvad tervest reast konkurentsil põhinevatest ja makromajanduslikest faktoritest, mis ei allu mõnedel juhtudel Henkeli kontrollile. Piiramata mistahes õiguslikke kohustusi parandada ettevaatavaid avaldusi, ei ole Henkelil kavas käesoleval veebilehel leiduvaid ettevaatavaid avaldusi pidevalt uuendada. Käesolevale veebilehele juurdepääsu taotlemisega nõustute mistahes piirangute ja tingimusteta alljärgnevate Veebilehe kasutamise üldtingimustega, mida saate vaadata või välja printida.

KÄESOLEV VEEBILEHT JA SELLEL LEIDUV INFORMATSIOON EI OLE MÕELDUD EGA HEAKS KIIDETUD KASUTAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES VÕI USA KODANIKE VÕI RESIDENTIDE POOLT. NIMETATUD ISIKUTEL PALUME LAHKELT PÖÖRDUDA NENDE KOHALIKU HENKELI VEEBILEHELE VÕI HENKELI USA SIDUSETTEVÕTJATE VEEBILEHTEDELE.

Veebilehe kasutamise üldtingimused

1. Autoriõigus

Meie veebilehe leheküljed (sisu, ülesehitus) on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones on autoriõiguse kaitse all mistahes koopiad, kohandused, tõlked, salvestamine ja töötlemine muudes massiteabevahendites, sealhulgas salvestamine või töötlemine elektrooniliste vahendite abil. Nende kasutamine tervikuna või osaliselt nõuab SIA HENKEL LATVIA eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Mistahes informatsiooni või andmete reprodutseerimine, esmajoones tekstide või nende osade või graafiliste materjalide kasutamine (välja arvatud Henkeli pressifotod), või mistahes muu kasutamine või levitamine nõuab Henkeli eelnevat kirjalikku nõusolekut. Levitamise ja reprodutseerimise õigused kuuluvad Henkelile.

Henkeli pressifotosid võib kasutada ainult toimetamise eesmärgil. Henkeli pressifotod, millest tehakse koopiaid ja/või mida muudetakse elektrooniliselt toimetamise eesmärgil, peavad olema varustatud autoriõiguse teavitusega „© [aasta] SIA HENKEL LATVIA. Kõik õigused kaitstud“. Ümbertrükk on tasuta, ent palume oma arhiivi tarbeks koopiat.

© 2015 SIA HENKEL LATVIA, Riia, Läti. Kõik õigused kaitstud

2. Kaubamärgid

Henkeli ovaalne logo, deviis „Henkel – Excellence is our Passion“ ja kõik toodangu nimetused ja/või toodangu kujundus nendel lehekülgedel on Henkeli, tema tütarettevõtjate, sidusettevõtjate või litsentsiandjate registreeritud kaubamärgid.

Nende kaubamärkide nõusolekuta kasutamine ja kuritarvitamine on selgesõnaliselt keelatud ja kujutab endast kaubamärgiõiguse, autoriõiguse, muude intellektuaalse omandi õiguste ja kõlvatu konkurentsi alaste õigusnormide rikkumist.

3. Vastutuse piirang seoses kolmandate isikute veebilehtedega

  • Käesoleva veebilehe leheküljed sisaldavad linke (s.o. „hüperlingid“) teistele veebilehtedele, mida haldavad  kolmandad isikud ja mille sisu ei ole Henkelile teada. Henkel võimaldab vaid juurdepääsu nendele veebilehtedele ega võta mistahes vastutust nende sisu eest. Meie lingid kolmandate isikute veebilehtedele on mõeldud vaid Teie navigeerimise hõlbustamiseks. Avaldused lingitud veebilehtedel ei ole meie avaldused. Me ütleme selgesõnaliselt lahti seosest kolmandate isikute mistahes veebilehtede mistahes sisuga, millele on meie veebilehe lehekülgedel viidatud. Eelkõige ei võta me mistahes vastutust mistahes õigusaktide sätete või kolmandate isikute õiguste rikkumiste eest, mis nendel lehekülgedel aset leiavad.
  • Veebilehtede puhul, millele viivad hüperlingid Henkeli veebilehelt, kannavad nende veebilehtede sisu, nagu ka nendel veebilehtedel pakutavate kaupade müügi ja sellega seonduvate mistahes tellimuste töötlemise eest ainuvastutust nende veebilehtede omanikud.
  • Henkel ei võta mistahes vastutust mistahes autoriõiguse, kaubamärgi, muu intellektuaalomandi või isikliku õiguse rikkumise eest, mis leiab aset hüperlingi kaudu külastatud veebilehel.
  • Tellimuse või mistahes muu tehingut puudutava õigusliku tahteavalduse korral sõlmitakse leping üksnes kasutaja ja vastava veebilehe valdaja, pakkuja või muu seal esitletud isiku vahel, mitte mingil juhul aga Henkeli ja kasutaja vahel. Palume pöörata tähelepanu hüperlingi kaudu juurdepääsetaval veebilehel toodud vastava pakkuja tegevuse üldtingimustele.
  • See vastutuse piirang kehtib kõigi veebilehel www.somat.ee kuvatud linkide suhtes ning veebilehtede, millele kasutaja nende linkide kaudu suunatakse, kogu sisu suhtes.

4. Üldine vastutuse piirang

Henkeli mistahes vastutus käesoleva veebilehe kasutamise läbi tekkinud kahju eest – sõltumata selle õiguslikust alusest, kaasa arvatud delikt – piirdub kahjuga, mis on põhjustatud tahtlikult või raske hooletusega. Juhul, kui Henkel peaks vastutama oma lepinguliste kohustuste olulise rikkumise eest, piirdub mistahes kahjunõude kogu suurus ettenähtava kahju suurusega. See ei mõjuta Henkeli vastutust kohalduvate tootja vastutuse sätete alusel ega võimalike garantiide alusel. Eelnimetatud vastutuse välistused ei kehti ka isiku surma põhjustamise või tema tervise kahjustamise puhul.

Henkel teeb suuri jõupingutusi, et hoida Henkeli veebilehed vabad viirustest, ometi ei saa me garanteerida viiruste täielikku puudumist. Seetõttu soovitame enne dokumentide või andmete alla laadimist kanda hoolt adekvaatse viirustõrje olemasolu eest (nt kasutada viiruseskannereid).

Henkel ei garanteeri mistahes eksimuste ja vigade puudumist Henkeli veebilehel pakutavates teenustes ega teenuste kättesaadavust.

5. Prognoosid ja avaldused kavatsuste kohta

Sellel veebilehel leiduvad ettevaatavad avaldused on tehtud meie parimate teadmiste ja uskumuste kohaselt. Sellest hoolimata võivad Henkeli poolt saavutatud tegelikud tulemused nendest ettevaatavatest avaldustest olulisel määral erineda, kuna sõltuvad tervest reast konkurentsil põhinevatest ja makromajanduslikest faktoritest, mis ei allu mõnedel juhtudel Henkeli kontrollile. Piiramata mistahes õiguslikke kohustusi parandada ettevaatavaid avaldusi, ei ole Henkelil kavas käesoleval veebilehel leiduvaid ettevaatavaid avaldusi pidevalt uuendada.

6. Henkeli toodang

Käesoleval veebilehel kajastatud tootemargid/tooted on näidised tootemarkidest/toodetest, mida pakuvad Henkeli äriühingud Eestis. Henkel ei taga, et kajastatud tootemark/toode on kättesaadav ka Teie riigis.

Muud sätted

Käesolevaid Veebilehe kasutamise üldtingimusi kohaldatakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega, pööramata tähelepanu ÜRO konventsioonile kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, mille kohaldumine käesolevatele Veebilehe kasutamise üldtingimustele siinsega selgesõnaliselt välistatakse. Niivõrd, kuivõrd kohalduva õiguse kohaselt võimalik, on käesoleva veebilehega seonduvate vaidluste lahendamise kohaks Tallinn, Eesti. Kui mistahes käesolevate Veebilehe kasutamise üldtingimuste säte peaks olema või muutuma kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.