KAMPAANIA REEGLID

KAMPAANIA „–3,5 € tagasimakse SOMATI TABLETTIDELT“ TINGIMUSED

1. KAMPAANIA KORRALDAJA

Selle kampaania korraldaja on:

Henkel Latvia SIA
Gustava Zemgala gatve 76
Riia, LV1039
Läti

(edaspidi „HENKEL“)

2. REEGLITEGA NÕUSTUMINE 

Kampaanias osalemine tähendab automaatselt täielikku nõustumist käesolevate korraldusreeglitega [edaspidi „REEGLID“]. Seega kehtib eeldus, et iga osaleja on käesolevate REEGLITE sisu läbi lugenud, sellest aru saanud ja sellega täielikult nõustunud. REEGLITEGA saab igal ajal tutvuda veebisaidil www.somat.ee.

3. KESTUS

Kampaania toimub 19.12.2022 kuni 19.02.2023. Pärast 19.02.2023 saadud osalemistaotlusi vastu ei võeta.

4. OSALEMINE

Kampaania „–3,5 € tagasimakse Somati tablettidelt“ kehtib Eestis järgmiste Somat toodete ostu korral – tabelit vt lisast 1.

Tagasimakse saamiseks tuleb osalejal:

1) Osta kampaanias osalevast kauplusest üks kampaaniasse kaasatud SOMATI TABLETTIDE toodetest.

2) Osaleja saadab kupongil olevale telefoninumbrile SMS-sõnumi või skännib QR-koodi.

3) Pärast SMS-sõnumi saatmist saab tarbija vastuse, mis sisaldab unikaalset tagasimakselinki. SMS-sõnumi hind on sama, mis tavalise SMS-sõnumi oma, lisatasud puuduvad. Kui osaleja skännib QR-koodi, avaneb kordumatu isiklik tagasimaksevorm. Isiklik tagasimakselink kehtib 20 päeva ja seda saab kviitungi üleslaadimiseks kasutada ainult ühe korra.

Tagasimaksevormile sisestab osaleja oma eesnime, perekonnanime, meiliaadressi, pangakontonumbri (IBAN-i vormingus) ja laadib üles kviitungi foto.

4) Osaleja peab vastama järgmisele 3 küsimusele.

a. Mis SOMATI toote te ostsite?

b. Millisest kauplusest te SOMATI toote ostsite? 

c. Kas ostsite SOMAT tooteid esmakordselt?

5) Kui tarbija täidab ülaltoodud nõuded, saab tarbija 3 nädala jooksul tagasimakse.

Kampaania on tasuta, välja arvatud võimalikud tavapärased sidekulud, ostukohustusega ja selles saab osaleda iga Eestis elav füüsiline isik, välja arvatud HENKELI töötajad ja nende pereliikmed. Samuti ei tohi kampaanias osaleda kampaania väljatöötamisse ja/või korraldamisse mis tahes viisil kaasatud ettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on täisealine. Kui osaleja on alla 18-aastane, peab ta kampaanias tingimustekohaselt osalemiseks olema saanud oma seadusliku esindaja nõusoleku.

Üksiktarbijate võimaluste kaitsmiseks ei võeta vastu ühiseid osalemistaotlusi. See tähendab, et lubatud on ainult üks oma nime ja isikliku kontoga esitatud osalemistaotlus. Rohkem kui ühe kampaaniavormiga esitatud osalemistaotlused loetakse kehtetuks ja sellest tulenevalt ei saa kampaanias osaleda mitte ükski sel viisil esitatud osalemistaotlustest.

5. TAGASIMAKSE TINGIMUSED

Kõigi tingimuste täitmise korral saab osaleja 3 nädala jooksul 3,5 € tagasimakse. Ühe inimese, aadressi ja/või kontonumbri kohta tehakse maksimaalselt 1 tagasimakse summas 3,5 €. Ost tuleb kaupluses sooritada enne 19.02.2023. Kuupäev peab olema kviitungil selgelt nähtav.

Kampaania ei kehti koos muude HENKELI kampaaniate või sooduspakkumistega.

Arvesse ei võeta järgmisi osalemistaotlusi:

 • kampaaniasse kaasamata SOMATI toodete ostud;
 • müügikviitungite koopiad;
 • pärast 19.02.2023 saadud osalemistaotlused;
 • sama kviitungi korduv esitamine analoog- ja digitaalkujul;
 • kviitungite osalised fotod või skannimised, mille korral pole kviitungi neli nurka selgelt nähtavad;
 • mis tahes viisil muudetud või töödeldud kassatšekid.

6. VÄLJAARVAMINE JA PETTUS

HENKEL jätab endale õiguse arvata osaleja kohe või hiljem välja kampaaniast ja/või muudest käimasolevatest ja tulevastest kampaaniatest ning, kui see on asjakohane, nõuda osalejale tehtud tagasimakse hüvitamist juhul, kui osaleja on osalenud selles kampaanias mis tahes järgmisel viisil:

 • esitatud isiku- või muud andmed on puudulikud, valed või võltsitud;
 • osalemine on kellegi teise korraldatud ja/või ühine (automatiseeritud või automatiseerimata);
 • käitumine, mis võib häirida HENKELI ja/või teiste osalejate nõuetekohast tegevust;
 • mis tahes pettus või ebaseaduslik tegevus (või nende toimepanemise katse);
 • kehtivate ÕIGUSAKTIDE mis tahes rikkumine;
 • HENKELI äripõhimõtetega vastuolus olev käitumine.

Igast kahtlustatud pettusest teatatakse alati pädevatele ametiasutustele.

7. VASTUTUS

HENKEL ja ükski teine vahendav isik ega ettevõte ei vastuta järgmistel juhtudel: vääramatu jõu korral ja/või HENKELI kontrolli alt väljas oleva sündmuse toimumise korral ja/või kampaaniasse kaasatud toodete varude lõppemise korral; kui mis tahes põhjusel tuleb muuta selle kampaania korraldamise korda ja sellest tulenevalt ka käesolevaid REEGLEID või kui mis tahes põhjusel tuleb kampaania katkestada, edasi lükata, lõpetada või tühistada või kui mis tahes põhjusel tuleb tagasimakse edasi lükata või tühistada.

HENKEL ja ükski teine isik ega ettevõte ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad kampaanias osalemisest või tagasimakse väljastamisest. Seega loobub HENKEL muu hulgas vastutusest vigade eest, mis on seotud (tele)kommunikatsiooniga, trükitehnika ja trükivigadega või tagasimakse mis tahes defektidega.

HENKEL jätab endale õiguse teha igal ajal REEGLITES muudatusi. Kui käesolevate REEGLITE mis tahes punkt loetakse kehtetuks, jäävad nende REEGLITE ülejäänud punktid täies ulatuses kehtima ja jõusse.

8. AUTORIÕIGUSED

Osalemisvormi saatmisega annab osaleja HENKELILE üle kõik oma omandiõigused fotodele (või kollaažidele, joonistele, tunnuslausetele jne), kaasa arvatud oma võimalikud autoriõigused ja/või isiklikud õigused.

HENKEL jätab endale õiguse kasutada neid fotosid (või kollaaže, joonised, tunnuslauseid jne) oma tegevuse teostamisel (nt avalikes suhetes). HENKEL võib fotosid (või kollaaže, jooniseid, tunnuslauseid jne) levitada või avaldada ja neid muuta. Osaleja annab selgesõnalise nõusoleku valituks mitteosutunud tööde hävitamiseks.

Osaleja loobub selgesõnaliselt õigusest mis tahes hüvitisele seoses oma osalemisvormi ja sellele lisatud fotode (või kollaažide, jooniste, tunnuslausete jne) saatmisega.

9. ISIKUANDMETE KAITSE

HENKEL tegutseb kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) 2016/679 isikuandmete kaitsmise kohta.

Neid andmeid võidakse olenevalt antud nõusolekust koguda ja töödelda kooskõlas dokumendiga „Andmekaitseavaldus: Eesti.“

Osaleja võib antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates selleks ette nähtud hüperlinki nõusoleku kinnitamiseks saadetud meilisõnumis või dokumendis „Andmekaitseavaldus: Eesti.“ Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist aset leidnud töötlemise seaduslikkust.

10. VAIDLUSED

Vääramatu jõu, ettenägematute asjaolude või vaidluste korral on HENKELIL õigus langetada mis tahes otsus, mis on vajalik selle kampaania nõuetekohase toimumise tagamiseks. Need otsused tehakse ettevõtte äranägemisel ega kuulu vaidlustamisele.

Käesolevatele ÕIGUSAKTIDELE kohaldatakse Belgia seadusandlust ning neid tõlgendatakse ja rakendatakse kooskõlas Belgia seadustega. Kui selle kampaaniaga seoses tekib mis tahes vaidlus, mida pooled ei suuda rahuldavalt lahendada, kuulub see Brüsseli kohtute ainupädevusse.

11. SUHTLUS

Kampaania ajal ega pärast seda ei toimu kampaaniaga seoses mingit suhtlust kirjavahetuse ega telefoni ega muu sidevahendi teel, välja arvatud käesolevates REEGLITES esitatud juhtudel.

Lisa 1 – kampaania tooted 

Somat nõudepesumasina tabletid Gold, 54 tk                                                     9000101320978

Somat nõudepesumasina tabletid Excellence, 65 tk                                           9000101514094

Somat nõudepesumasina tabetid All in One ProNature, 54 tk                         9000101394467

Somat nõudepesumasina geel All in One Pro-Nature, 960 ml                          9000101505627

Somat nõudepesumasina tabletid All in 1, 90 tk                                                  9000101534993

Somat nõudepesumasina tabletid Gold, 36 tk                                                     9000101320930

Somat nõudepesumasina tabletid Excellence, 51 tk                                         9000101519013

Somat nõudepesumasina tabletid Excellence, 60 tk                                         9000101550504

Somat nõudepesumasina tabletid All in One Extra, 76 tk                                9000101374711

Somat nõudepesumasina tabletid Excellence, 51 tk                                         9000101519044

Somat nõudepesumasina geelkapslid All in One, 80 tk                                    9000101348019

Somat nõudepesumasina kapslid Excellence, 45 tk                                           9000101550474

Somat nõudepesumasina tabletid Gold, 72 tk                                                     9000101321036

Registreeri: https://hashting.promo/direct/SOMAT