Somat Logo

Isikuandmete kaitse avaldus

 

1. Üldine

Henkel Latvia SIA, edaspidi nimetatud „Henkel“, austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi teostada.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

2. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: Henkel Latvia SIA

Vastutava üksuse aadress: Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Riia, Läti

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et kasutajatele veebisaidi kasutamist võimaldada. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud. Henkel salvestab ja töötleb andmeid konkreetselt järgmistel eesmärkidel.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt.  See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

3. Isikuandmete edasine töötlemine

a) Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame  andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

b) Loteriid

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie veebisaidil aeg-ajalt korraldatavas loteriis osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid loterii läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui auhindade jagamine või loterii korraldamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik loterii (loosimise) läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame  andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

c) Toote katsetamine

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie toote katsetamises osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid toote katsetamiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui toote katsetamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik toodete katsetamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame  andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

d) Veebiseminar

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi veebiseminaris osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid veebiseminari läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui veebiseminari läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teile veebiseminari võimaldamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame  andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

e) Küsitlused

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi küsitluses osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid küsitluse läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui küsitluse läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik küsitluse läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame  andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

4. Nõusolek / nõusoleku tagasivõtmine

a) Tarbija-/kliendisuhete haldamine / võrgukogukonnad

Te olete võinud anda nõusoleku selleks, et Henkel töötleb

 • teie poolt Henkelile edastatud kontaktandmeid,
 • teie Henkeliga peetud elektroonilise kirjavahetuse sisu ja asjaolusid, näiteks kontaktvorme või e-kirju,
 • teiepoolset Henkeli veebisaitide kasutust,
 • andmeid teie osaluse kohta Henkeli veebipõhistes koolitustes,
 • tegevust Henkeli sotsiaalmeediasaitidel (blogides, Facebooki fännilehtedel jm),

Henkeli kliendi-/tarbijasuhtluse haldamise/siduskogukonna raamistikus järgmistel eesmärkidel:

 • reklaam (posti teel, brauseris, rakendustes ja nagu allpool kirjeldatud, kui annate selleks täiendavalt nõusoleku);
 • tehniline nõustamine, näiteks toodete või tehnoloogia kasutamise kohta,
 • turu-uuringud;
 • veebipõhiste teenuste osutamine, nt e-õpe, vebinarid;
 • üritustega seotud kommunikatsioon;
 • küsitluste läbiviimine;

Valitud eesmärkide saavutamiseks võib Henkel

 • eespool loetletud andmeid kombineerida Henkeli teie kohta seaduslikult kogutud muude andmetega (nt loteriidest või muudest tegevustest veebisaidil) ja
 • neid andmeid sobivate avalikustamismeetmete kindlakstegemiseks analüüsida.

Analüüsimisel kasutab Henkel automatiseeritud metoodikat, mis aitab potentsiaalseid ostjaid käsitlevat teavet prioritiseerida. Kontaktid liigitatakse vastavalt nende võrgu- ja võrguvälisele tegevusele. Lähtudes kontakti kategooriast ja asukohast määratakse talle müügipersonal ja ta hakkab meie toodete ja teenuste kohta erinevat teavet ning reklaammaterjale saama.

Te võite olla andnud nõusoleku, et Henkel võib edastada teie isikuandmeid GFK-le järgmisel eesmärgil:

 • kontaktaadresside vastavusse viimine ja ajakohastamine.

Me säilitame teie andmeid ainult teie nõusoleku kehtivuse ajal või nii kaua, kui õigusaktides andmete säilitamise kohustustega ette nähtud.

Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, näiteks klikates kinnitusmeilis olevale hüperlingile või [SIIA]. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

b) Reklaam e-posti teel

Te võite lisaks olla andnud nõusoleku selleks, et Henkel võtab teiega e-posti (e-kirjad, sms, mms, kiirsõnumid) ja/või telefoni teelt ühendust seoses pakkumiste, toodete ja teenustega Henkeli liimtehnoloogia toodete valikust

Me kasutame teie andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse avalduse punktiga 4, et teile vastavad avalikustamismeetmed edastada.

Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, näiteks klikates kinnitusmeilis olevale hüperlingile või [SIIA]. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

5. Küpsised, pikslid, sõrmejäljed

6. Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Te võite igal ajal teostada õigust saada oma andmetele juurdepääs. Lisaks võite teostada järgmisi õigusi, tingimusel et vastavad tingimused on täidetud.

 • Õigus parandamisele
 • Õigus kustutamisele
 • Õigus töötlemise piiramisele
 • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
 • Õigus andmete ülekantavusele (seisuga 25. mai 2018)

Õigus vastuväite esitamisele

Kui teie isikuandmeid töödeldakse Henkeli õigustatud huvi alusel, siis on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele, lähtudes teie konkreetsest olukorrast. Henkel lõpetab teie isikuandmete töötlemise, kui Henkel ei suuda tõestada, et tal on olemas nende andmete töötlemiseks mõjuvad põhjused, mida tuleb kaitsta ja mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Sellisel juhul või kui teil on uid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri: Anton Pjatkin, Henkel Balti OÜ, Sõbra 43 50106 Tartu, Eesti (e-post dpo.baltics@henkel.com).